ProUp Solutions
Kontakt

Regulamin serwisu internetowego proupsolutions.pl.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Konto Klienta
§ 4 Zamówienia
§ 5 Płatność i cena
§ 6 Dostawa i realizacja Zamówienia
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Rękojmia za wady
§ 9 Ochrona Danych Osobowych
§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 11 Postanowienia końcowe
Ramka
§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem proupsolutions.pl;
 • Usługodawca – Proup Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Siewna 21, 61-692 Poznań, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowie Miasto I Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 369063859, REGON: 7811961719, adres e-mail: biuro@proupsolutions.pl;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca Produkty za pośrednictwem Serwisu,
 • Zarejestrowany Klient – Klient korzystający z Serwisu, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Serwisu, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 • Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Serwisie,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 • Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do składania zamówień na Produkty, za pośrednictwem Serwisu, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 • Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienia na Produkty w Serwisie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienia na Produkty w Serwisie w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i zawierania Umów;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę w Serwisie, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy złożoną Usługodawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 • Produkty – treści cyfrowe dostępne w Serwisie, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
 • Umowa - umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, dotycząca Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 • RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Serwisu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online paynow - mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

 

§ 2 Postanowienia ogólne 
 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem proupsolutions.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Proup Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Siewna 21, 61-692 Poznań, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowie Miasto I Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 369063859, REGON: 7811961719, adres e-mail: biuro@proupsolutions.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy z Usługodawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: proupsolutions.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w ramach Serwisu są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Usługodawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 7. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. mediację,
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

 

§ 3 Konto Klienta 
 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

§ 4 Zamówienia 
 1. Informacje o Produktach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,
  2. złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza zamówić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem wyboru metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „ Zamawiam i płacę”.
 6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania danych płatnika oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 11. Wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi załącznik w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu.
 •  
§ 5 Płatność i cena

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia poprzez płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

 

§ 6 Realizacja Zamówienia 
 1. W celu zrealizowania Zamówienia dokonanego za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca w ciągu 2 Dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, po przesłaniu Klientowi jego potwierdzenia, prześle na adres elektroniczny Klienta dane dostępowe do Produktu.
 2. Usługodawca skontaktuje się z Klientem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Klientem jest niemożliwy, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od niej.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy 
 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Konsument poinformowany został przez Usługodawcę o związaną z tym utratą prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi również w pozostałych w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Proup Solutions Sp. z o.o., ul. Siewna 21, 61-692 Poznań lub mailowo na adres: biuro@proupsolutions.pl.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego w Serwisie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8 Rękojmia za wady 
 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne Produktu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Proup Solutions Sp. z o.o., ul. Siewna 21, 61-692 Poznań lub drogą mailową na adres: biuro@proupsolutions.pl.
 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w Serwisie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  1. imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Usługodawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Usługodawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

§ 9 Ochrona Danych Osobowych 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.proupsolutions.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Serwisie;
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
  3. umożliwienie korzystania z Koszyka;
  4. Newsletter;
  5. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Serwisie, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
  6. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisie.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@proupsolutions.pl lub pisemnie na adres: Proup Solutions Sp. z o.o., ul. Siewna 21, 61-692 Poznań.
 7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@proupsolutions.pl lub pisemnie na adres: Proup Solutions Sp. z o.o., ul. Siewna 21, 61-692 Poznań.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Klienta niezwłocznie o jej wynikach.

 

§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w ramach Serwisu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Usługodawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Serwisu Usługodawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ProUp Solutions
Ludzie. Rozwój. Efekty.
Copyrights ©
2024
ProUp Solutions
Menu
Stworzone z
przez BrandUP!
paperclipcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram